Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения»


запам'ятати

 

Бизим мектеп

Кольчугино кою

экинджи санлы I-III  басамакълы умумтасиль мектеби

Буюк шеэр бирден къурулмай, дейлер. Эбет бу сёзнинъ не къадар догърулыгъыны бугуньки омюримизде де корьмек мумкюн

1994 сенеси Акъмесджит районынынъ Булгъанакъ коюнде Ибрагимов Сейджелил  реберлигинде миллий мектеп ачылды. Иште, кечкен йыллар девамында мектепте чокъ денъишмелер ола, кет-кете онынъ шерефи юкселе. Мектеп ерге сачылгъан фиданчыкъ киби тамырларыны атты, осьти ве буюди. Догърусыны айтмакъ керек ки, фиданчыкъны йыкъаджакъ еллер де, къопарып атмагъа  истеген къара эллер де олды. Не исе де расткельген маниалар фиданчыкъкъа  бир шей япып оламады. О, сачылгъан еринде але даа осьмекте, гурьленмекте, тамырлары къавийлешмекте.

Мектепнинъ ачылувында тюрк «Дианет» тешкиляты буюк ярдым косьтерди.

Сейджелил эфенди мектепни ачкъанда огюне тувгъан тилимизге, тарихымызгъа, медениетимизге, урф-адетлеримизге севги, урьмет ашлав киби макъсатларны къоя.

Урьметли Сейджелил эфенди озь макъсатларына иришти.

     Айны заманда, онынъ ишлерини девам эткен, янъы макъсатларны огюне къойгъан, озюни аямайып, мектеп ичюн гъайретнен чалышкъан мудирнинъ къызы - Усние Сейджелиловнадыр .

    Усние Сейджелиловна 2002 сенесинден башлап, мектеп реберлигини озь элине ала.

 

Мектеп ичюн айырылгъан «Алёнушка» бала багъчасынынъ аз бир вакъыт ичинде реконструкция япыла, тамирлене.